Arboristické práce

Arboristické práce

Rizikové spiľovanie stromov realizujeme predovšetkým za pomoci horolezeckej lanovej techniky a vykonávame ho na miestach, kde by bolo nebezpečné, resp. veľmi problematické zrezanie stromu priamo od spodu. Vo väčšine prípadov sú to miesta v zastavaných častiach alebo v strmých svahoch.

Zo skúsenosti odporúčame pravidelné orezávanie stromov, nakoľko sa vyhnete nepríjemnostiam s rozkošatenými stromami.

PRÁVNE NÁLEŽITOSTI PRED ZAČATÍM PRÁC

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. je potrebné vyžiadanie súhlasu na výrub drevín od orgánu ochrany prírody v týchto prípadoch:

  • vždy, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo cintoríne
  • stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou

  • stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou a rastúce v súkromných záhradách alebo záhradkárskych osadách

  • súvislé krovité porasty v zastavanom území s celkovou výmerou nad 10 m²

Teraz už viete, či je potrebné žiadať súhlas od ochrany prírody. Čo všetko budem potrebovať k tejto žiadosti?

  • vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu (možnosť stiahnuť vo formáte PDF)

  • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením miesta kde bude výrub prebiehať

  • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom

Kde podať vyplnenú žiadosť, ako dlho trvá vybavenie a koľko ma to bude stáť?

  • na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade

  • lehota vybavenia je zákonom stanovená do 30 dní od dňa podania vyplnenej žiadosti

  • cena sa líši v závislosti od príslušného úradu, pre fyzické osoby od 6 – 20 € a pre právnické 50 – 150 €

PROCES SPIĽOVANIA

Jedná sa o veľmi rizikovú prácu, pri ktorej treba byť obozretný a riadiť sa pravidlom “ dvakrát meraj a raz rež“. Na začiatku je potrebné umiestniť lano na strom, pomocou ktorého sa budú postupne spúšťať opilované časti stromu na zem. Lano sa dá dostať na strom pomocou arboristického praku alebo pomocou výstupových techník.

Po umiestnení lana je možné zahájiť proces postupného spiľovania. Začína sa v korune stromu a opilované časti sú zhadzované, resp. v prípade nutnosti postupne spúšťané na lane pomocou kladkovej techniky na zem.

V chvíli, keď sú opílené všetky časti stromu, ktoré by mohli ohroziť majetok alebo osoby je možné uskutočniť rez zo spodu.

SITUÁCIE, S KTORÝMI SA STRETÁVAME

• sú ohrozené vedenia inžinierskych sietí

• zasahovanie konárov mimo pozemok majiteľa

• nebezpečenstvo pádu konárov, resp. časti stromu

• narúšanie statiky budov

SITUÁCIE, S KTORÝMI SA STRETÁVAME

• sú ohrozené vedenia inžinierskych sietí

• zasahovanie konárov mimo pozemok majiteľa

• nebezpečenstvo pádu konárov, resp. časti stromu

• narúšanie statiky budov

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Copyright © 2020 - Design by shazucha.sk