Arboristické práce

Arboristické práce

Rizikové spiľovanie stromov realizujeme predovšetkým za pomoci horolezeckej lanovej techniky a vykonávame ho na miestach, kde by bolo nebezpečné, resp. veľmi problematické zrezanie stromu priamo od spodu. Vo väčšine prípadov sú to miesta v zastavaných častiach alebo v strmých svahoch.

Zo skúsenosti odporúčame pravidelné orezávanie stromov, nakoľko sa vyhnete nepríjemnostiam s rozkošatenými stromami.

PRÁVNE NÁLEŽITOSTI PRED ZAČATÍM PRÁC

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. je potrebné vyžiadanie súhlasu na výrub drevín od orgánu ochrany prírody v týchto prípadoch:

  • vždy, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo cintoríne
  • stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou

  • stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou a rastúce v súkromných záhradách alebo záhradkárskych osadách

  • súvislé krovité porasty v zastavanom území s celkovou výmerou nad 10 m²

Teraz už viete, či je potrebné žiadať súhlas od ochrany prírody. Čo všetko budem potrebovať k tejto žiadosti?

  • vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu (možnosť stiahnuť vo formáte PDF)

  • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením miesta kde bude výrub prebiehať

  • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom

Kde podať vyplnenú žiadosť, ako dlho trvá vybavenie a koľko ma to bude stáť?

  • na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade

  • lehota vybavenia je zákonom stanovená do 30 dní od dňa podania vyplnenej žiadosti

  • cena sa líši v závislosti od príslušného úradu, pre fyzické osoby od 6 – 20 € a pre právnické 50 – 150 €

SPIĽOVANIE STROMOV

Jedná sa o veľmi rizikovú prácu, pri ktorej treba byť obozretný a riadiť sa pravidlom „dvakrát meraj a raz rež“. V rámci našej 7 ročnej praxe v oblasti arboristických prác sme nespôsobili žiadnu škodovú udalosť, avšak nenechávame nič na náhodu a preto máme uzatvorené poistné krytie do výšky 500 000€ v prípade škodovej udalosti.

Proces postupného spiľovania sa líši v závislosti od druhu stromu; ihličnaté a listnaté. Pri ihličnatých drevinách pracovník lezie po kmeni stromu v stromolezeckých stupačkách a odvetvuje kmeň. Keď je kmeň odvetvený, po častiach sa spiľuje a tie sa voľne zhadzujú na zem alebo spúšťajú na lane pomocou kladkovej techniky.  V prípade listnatých stromov pracovník nastrelí lano pomocou arboristického praku do koruny stromu, po ktorom výstupovými technikami vylezie. Začína sa v korune stromu a najprv sa spiľujú bočné vetvy a následne kmeň stromu.

V chvíli, keď sú spílené všetky časti stromu, ktoré by mohli ohroziť majetok alebo osoby je možné uskutočniť rez zo spodu.

OREZÁVANIE STROMOV

Nie vždy je potrebné úplné odstránenie stromu a preto je vhodné zvážiť orez. Orezy môžeme rozdeliť z hľadiska systematiky na: stabilizačné, zdravotné, bezpečnostné a redukčné orezy. Poďme si vysvetliť kde sa aký typ orezu používa a aký je jeho význam. 

Stabilizačný orez

Realizuje sa pri dospelých stromoch kvôli zabezpečeniu prevádzkovej bezpečnosti, pestovateľských požiadaviek, prípadne pri zmene tvaru a veľkosti koruny podľa podmienok stanovišťa, alebo kvôli predĺženiu životnosti jedinca. Cieľom je stabilizácia stromu na stanovišti, alebo udržanie štandardného vzhľadu stromu. 

Zdravotný orez

Cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Rez sa optimálne vykonáva vo vegetačnom období (od 1. Apríla do 30. Septembra). Pri zdravotnom oreze sa odstraňujú: usychajúce a suché konáre, mechanicky poškodené a zlomené konáre so zníženou stabilitou, konáre napadnuté patogénmi a škodcami a nevhodne postavené sekundárne výhonky vrastajúce do koruny.

Bezpečnostný orez

Cieľom je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu, a to najmä v krátkodobom horizonte. Pri bezpečnostnom oreze sa odstraňujú alebo redukujú konáre: suché aj živé, ktoré narúšajú prevádzkovú bezpečnosť, zlomené, či nalomené so zníženou stabilitou a voľne visiace. Bezpečnostný orez sa môže vykonávať celoročne 

Redukčný orez

Najčastejšie sa realizujú kvôli zlepšeniu svetelnotechnikých pomerov. Cieľom je zabezpečiť požiadavky na denné osvetlenie v budovách, týka sa to stromov, ktoré boli nevhodne vysadené príliš blízko pri budovách. Taktiež sa realizuje lokálna redukcia smerom k prekážke na zabezpečenie zákonom definovanej vzdialenosti konárov stromu od prekážky.

Realizácia zdravotného orezu.
Postupné spiľovanie orechu.
Bezpečnostný orez jaseňa.
Rizikové spiľovanie lipy v tesnej blízkosti rodinného domu.
Rizikové spiľovanie agátu pomocou kladkovej techniky.

SITUÁCIE, S KTORÝMI SA STRETÁVAME

• sú ohrozené vedenia inžinierskych sietí

• zasahovanie konárov mimo pozemok majiteľa

• nebezpečenstvo pádu konárov, resp. časti stromu

• narúšanie statiky budov

SITUÁCIE, S KTORÝMI SA STRETÁVAME

• sú ohrozené vedenia inžinierskych sietí

• zasahovanie konárov mimo pozemok majiteľa

• nebezpečenstvo pádu konárov, resp. časti stromu

• narúšanie statiky budov

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

Lúčky 306

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Copyright © 2023 - Design by shazucha.sk